top of page

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

 1. Վիշապ քարակոթողները / Խմբ.՝ Ա. Պետրոսյան, Ա. Բոբոխյան ; ՀՀ ԳԱԱ, հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.
   

 2. Վիշապը հեքիաթի և իրականության սահմանին. Խմբ.՝ Ա. Բոբոխյան, Ա. Ջիլիբերտ, Պ. Հնիլա, Երևան, 2019:
   

 3. Ադոնց Ն. 1972, Հայաստանի պատմություն, Երևան
   

 4. Ալիշան Ղ. 1895, Հին հաւատք կամ հեթանոսական կրօնք հայոց, Վենետիկ:
   

 5. Բադալյան Մ. 2013: Ուրարտական սեպագիր արձանագրություններով ժայռափոր դռները (խորշեր), ՎԱՆ I, 82 – 94:
   

 6. Բադալյան Մ. 2014.: «Խալդի և Բագբարթու»: Ուրարտուում «Սրբազան ամուսնության» ծեսի գոյության խնդրի շուրջ, «Բ. Բ. Պիոտրովսկին և հնագիտությունը» ժողովածու, Երևան, 2014, «Դանիելյան Պրինտ» տպագրատուն, 145 – 160:
   

 7. Իսրայելյան Հ. 1973:  Պաշտամունքն ու հավատալիքը ուշ բրոնզեդարյան Հայաստանում (ըստ հնագիտական նյութերի), Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 172 էջ:
   

 8. Հարությունյան Ս. Բ. 2000. Հայ առասպելաբանություն. Բեյրութ:
   

 9. Հարությունյան Ս. Բ.,   Հայ հին վիպաշխարհը, Երևան:
   

 10. Հմայակյան Ս. Գ. 1990, Վանի թագավորության պետական կրոնը, Երևան
   

 11. Ղափանցյան Գ. 1944: Արա Գեղեցիկի պաշտամունքը, Երևան, ՀՍՍՌ ԳԱ Հրատ.;
   

 12. ​Ղանալանյան Ա., 1969, Ավանդապատում, Երևան:
   

 13. Մարտիրոսյան Հ. 1973:  Հայաստանի նախնադարյան նշանագրերը, Երևան,  Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 83 էջ:
   

 14. Մարտիրոսյան Հ. 1978: Գիտությունը սկսվում է նախնադարում, Երևան, «Սովետական գրող» հրատարակչություն, 208 էջ:
   

 15. Մելիք-Փաշայան Կ.  1963:  Անահիտ դիցուհու պաշտամունքը, Երևան, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատարակչություն, 164 էջ:
   

 16. Պետրոսյան Ա. 1997. Հայկական էպոսի հնագույն ակունքները. Երևան։
   

 17. Պետրոսյան Ա. 2006, Արամազդ. Կերպար, պաշտամունք, նախատիպեր, Երևան:
   

 18. Պետրոսյան Ա., Եղիազարյան Ա., Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը, 2012, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտութ. և ազգագրութ. ինս-տ., 271 էջ:
   

 19. Պետրոսյան Ա. 2017, Հայ ժողովրդի ծագման խնդիրը, Երևան, «Անտարես», 256 էջ:
   

 20. Սիմոնյան Լ. 2017, Ծառ-ծաղկաքաղիկ, Երևան:
   

 21. Սրվանձտյանց Գ. 1978:  Երկեր I,  Երևան,  Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, 668 էջ: 
   

 22. Ֆրեզեր Ջ. Ջ. 1989:  Ոսկե ճյուղը, Երևան, «Հայաստան» հրատարակչություն, 880 էջ:
   

 23. Eliade M. 1964: Cosmos and History, The Myth of the Eternal Return, New York, Harper and Brothers, 176 p.
   

 24. Petrosyan A., 2002, The Indo-European and ancient near Eastern sources of the Armenian epic : Myth and history, Journal of Indo-European studies. Monograph ; no. 42, 236 p.  
   

 25. Вардумян Г. Дохристианский пантеон армян, Ереван, 2009.
   

 26. Петросян А. Е. 2002, Армянский эпос и мифология. Ереван.
   

 27. Пропп В. Я. 1946. Исторические корни волшебной сказки. Л.

Սկզնաղբյուրներ՝

Ագանթանգեղոս

Մովսես Խորենացի

Հովհան Մամիկոնյան

Մեր խորին շնորհակալությունն ենք ուզում հայտնել «Էրեբունի» ՊՀԱԹ-ի տնօրեն Միքայել Բադալյանին, ում խորհրդով կազմվեց գրականության ցանկը: 

bottom of page